GLOW – درخشش

نور دادن به دنیای ما - وزارتخانه ای است که هدف آن فعال کردن مؤمنان در سراسر جهان در گسترش انجیل از طریق دستگاه های کوچک اندازه جیب در موضوعاتی از قبیل نجات ، سلامتی ، دعا ، نبوت و قابلیت اطمینان کتاب مقدس است.

Long right arrow

Recommended – توصیه شده

کتاب های توصیه شده که میتوانید با دوستان و خانواده تان شریک کنید تا در مورد عشق خداوند برای اطفالش در زمین ، بیشتر بیاموزند .

Long right arrow