Sharing Hope

بخوانید و با دیگران به اشتراک بگذارید

GLOW

نور دادن به دنیای ما - وزارتخانه ای است که هدف آن فعال کردن مؤمنان در سراسر جهان در گسترش انجیل از طریق دستگاه های کوچک اندازه جیب در موضوعاتی از قبیل نجات ، سلامتی ، دعا ، نبوت و قابلیت اطمینان کتاب مقدس است.

Long right arrow