نور دادن به دنیای ما – وزارتخانه ای است که هدف آن فعال کردن مؤمنان در سراسر جهان در پخش شدن انجیل از طریق دستگاه های کوچک اندازه جیب در موضوعاتی از قبیل نجات ، سلامتی ، دعا ، نبوت و قابلیت اطمینان کتاب مقدس است.