About

ما متعهد به ایجاد جوامع مستحکم ، خانواده های پرجنب و جوش و شهروندان سالم و تقسیم امید به زودی آمدن عیسی مسیح هستیم. ما اعتماد داریم که مواد موجود در این برنامه را برای شما و دیگران منبع آرامش ، کمک و تشویق پیدا خواهید کرد.